מבצעי החודש במול הרים​​

תקנון – מבצע כרטיס גירוד מתנה – מתחם מול הרים-  אפריל 2022

 

1.     מבוא

1.1.   המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2.   כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לצורך הנוחיות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו של תקנון זה או תניה מתניותיו.

1.3.   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות, אך מבלי לגרוע, פרסומים באמצעי התקשורת ו/או ברשת האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.4.   ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאי תקנון זה.

1.5.   המבצע ייערך התאם להוראות "הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז – 1977" (להלן: "ההיתר הכללי"), ויהיה כפוף להוראות תקנון זה.

1.6.   ניתן יהיה לעיין בתקנון זה במשרדי החברה, באתר האינטרנט של החברה ובחנויות המשתתפות במבצע במהלך תקופת ההגרלה.

1.7.   החברה אשר הינה עורכת המבצע תהיה רשאית להפסיק את מבצע ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בעניינה כל שינוי, בכל עת, בכפוף להוראות הדין.

1.8.   השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה. השימוש בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, וכן ההיפך.

2.     הגדרות

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתקנון זה, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

2.1.   "החברה" או "עורכת המבצע"– מול הרים (770) ניהול בע"מ ח.פ: 514190388, מרח'  הגלבוע 1 נוף הגליל.

2.2.   "המבצע" או "ההגרלה" – מבצע הגרלה מיידית נושא פרסים, שנערך על ידי החברה באמצעות כרטיסי גירוד, ואשר תקנון זה הוא תקנונו.

2.3.   "המתחם" – מתחם קניות "מול הרים" המצוי ברח' מרח'  הגלבוע 1 נוף הגליל.

2.4.   "אתר האינטרנט של החברה" – אתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.mall-harim.co.il.

2.5.   "משתתף במבצע" – זכאים להשתתף במבצע משתתפים, אשר יבצעו במהלך תקופת המבצע רכישה חד פעמית בשווי כולל של 399 ₪ או יותר באחת מחנויות המתחם הרשומות בכרטיס הגירוד בלבד (יובהר, מלבד חנות "אושר עד").

2.6.   "המפקח על המבצע" – עו"ד עופר גראור, ממשרד עורכי דין אטיאס, גראור, וישניצקי, ענבר, חכים ושות', רחוב הפל-ים 6 חיפה, טלפון: 04-8147100, פקס: 04-8625508.

2.7.   "תקופת המבצע" – החל מיום 10.4.2022 ועד ליום 30.4.2022 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם.

3.     ההשתתפות במבצע

3.1.   כל משתתף במבצע יקבל כרטיס גירוד (להלן: "כרטיס גירוד"), אשר מקנה זכאות לקבלת פרס אחד מבין הפרסים הכלולים במבצע (להלן: "הפרסים"), כמפורט להלן:

 

החנות

הפרס

מלאי (מוגבל) למבצע

3.1.1

בליקר בייקרי

כריכון

100 יחידות

3.1.2

בליקר בייקרי

קפה ומאפה

100 יחידות

3.1.3

אצה

רול סלמון


100 יחידות

3.1.4

נורת' פוינט

בנדנה


100 יחידות

3.1.5

וישוז

ארנק לאישה


100 יחידות

3.1.6

וישוז

2 סבונים לפנים בריח תות


100 יחידות

3.1.7

טוגו

בקבוק ספורט

100 יחידות

3.1.8

פרפיומרי

בושם noya 120 מ"ל

100 יחידות

3.2.   סיכויי הזכיה בפרס בהגרלה הינם 100%, קרי כל כרטיס גירוד זוכה באחד מהפרסים המפורטים לעיל.

3.3.   הכרטיס הינו אישי, כל אדם רשאי להשתתף במבצע פעם אחת בלבד במהלך תקופת המבצע, ולקבל כרטיס גירוד אחד בלבד, ללא תלות בכמות הרכישות שלו במהלך תקופת המבצע ו/או בשווי הרכישה.

3.4.   ניתן לממש את הפרס עד ליום 30.5.2022 בהצגת כרטיס ההגרלה בחנות הרשומה בכרטיס הגירוד בלבד, לפי העניין.

3.5.   אין כפל מבצעים וכן לא ניתן להחליף ו/או לשנות ו/או להמיר בכסף או בשווה כסף את כרטיס הגירוד ו/או הפרס, ולא תעמוד טענה ו/או דרישה כלשהי לגבי האמור לעיל.

3.6.   חלוקת כרטיסי הגירוד תיעשה במהלך תקופת המבצע ו/או עד גמר המלאי, על פי המוקדם.

3.7.   בהשתתפות בהגרלה מקבל על עצמו המשתתף במבצע את תנאי תקנון זה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

3.8.   המשתתף במבצע מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר בזה כי הוא פוטר את החברה ו/או את המפקח על המבצע ו\או מי מטעמם מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם ההגרלה בלא יוצא מן הכלל.

4.     פסילת משתתף במבצע

4.1.   החברה תהא רשאית לבטל קבלת הפרס, וזאת בהתקיים אחד או יותר מהתנאים כדלקמן:

4.1.1.   קיים, להנחת דעת החברה ו/או המפקח על המבצע, חשד לזיוף ו/או עבירה ו/או מעשה שאינו כדין.

4.1.2.   המשתתף השיג זכאותו לזכיה ו/או השתתף במבצע בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות הדין.

4.1.3.    במידה ולא עמד משתתף במבצע בהוראות תקנון זה.

4.1.4.   המפקח על המבצע קבע כי קיימת סיבה מהותית לאי מתן הזכיה למשתתף.

4.1.5.    משתתף במבצע אשר נמנע מלאסוף הפרס במהלך התקופה הקבועה בסעיף 3 לעיל.

5.     תקופת מבצע ההגרלה

5.1.   החל מיום 10.4.2022 ועד ליום 30.4.2022 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם.

5.2.   עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטל את המבצע, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה ובהתאם להוראות הדין ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

6.     מפקח

6.1.   כמפקח על המבצע כולו ישמש עו"ד עו"ד עופר גראור, ממשרד עורכי דין אטיאס, גראור, וישניצקי, ענבר, חכים ושות', רחוב הפל-ים 6 חיפה, טלפון: 04-8147100, פקס: 04-8625508.

7.     הוראות כלליות

7.1.   מימוש הפרס הינו באחריות המשתתפים במבצע בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שייגרם למשתתפים במבצע כתוצאה מאובדן כרטיס הגירוד ו/או כתוצאה מהשתתפותם במבצע, ולא תעמוד להם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין כך.

7.2.   כרטיס גירוד ו/או פרס שזכה בו קטין יימסר לאפוטרופוסיו החוקיים.

7.3.   לא ישתתפו בהגרלה עורכת המבצע, עוזר לעורכת המבצע (לרבות יועץ, בית דפוס המדפיס את קופון המבצע ו/או שוברי השתתפות, כלל החנויות והעסקים במרכז המסחרי), מפקח המבצע, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם"בן משפחה"-  לענין זה פירושו, בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

7.4.   כל משתתף במבצע פוטר את החברה ואת המפקח מכל טענה או תביעה בכל הקשור להגרלה, להוציא את התחייבות החברה למסור את הפרסים לזוכים אשר זכאים לכך.

7.5.   יובהר, כי רישומי החברה ו/או מי מטעמה בדבר רישום למבצע הינם הראיה הבלעדית והמכרעת לקבלתם על ידי החברה.

7.6.   בסמכותו של המפקח לפסוק בכל מקרה של אי הבנה או פרשנות התקנון, ולמפקח תהא סמכות להכריע בכל מחלוקת בין החברה למשתתף במבצע או לטוען לזכייה.

7.7.   אם במשך תקופת המבצע, כתוצאה מכוח עליון (פיגוע, מלחמה, נזקי טבע, שביתה, השבתה, סגר וכיו"ב), לרבות עקב מגיפה כולל מגיפת הקורונה, לא ניתן יהא לממש או לבצע את המבצע, רשאית החברה לדחות את מימוש או ביצוע המבצע למועד אחר, או לחלופין לבטלו.

7.8.   הליכי ותוצאות ההגרלה יהיו סופיים, מוחלטים ובלתי ניתנים לערעור.

7.9.   משתתף במבצע, לפי העניין, יישא על חשבונו בכל הוצאה אחרת, אשר אינה חלה במפורש על החברה על פי הוראות תקנון זה.

7.10.   כל הלקוחות המשתתפים במבצע ייראו כמי שנתנו את הסכמתם לתנאי תקנון זה, וזאת כתנאי יסודי לזכאותם להשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרסים.

7.11.   כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה בלבד.