מבצעי החודש במול הרים​​

תקנון – מתייגים וזוכים "גיפט קארד מתנה ע"ס 400 ₪
בחנות "פרפיומרי" – מתחם מול הרים

 

1.     מבוא

1.1.   פרומול ניהול של נצרת בע"מ ח.פ: 514190388, מרח'  ____הגלבוע 1 ________ (להלן:  "החברה"), תחרות נושאת פרסים " מתייגים וזוכים "גיפט קארד מתנה ע"ס 400 ₪" בחנות "פרפיומרי" – מתחם מול הרים"  – התחרות תתקיים בעמוד האינסטגרם של המתחם שכתובתו mol harim _____________ ובעמוד הפייסבוק של המתחם שכתובתו ____מול הרים_____________ (להלן: "הרשתות החברתיות") ובכפוף לתנאי תקנון זה.

1.2.   המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.3.   כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לצורך הנוחיות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו של תקנון זה או תניה מתניותיו.

1.4.   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות, אך מבלי לגרוע, פרסומים באמצעי התקשורת ו/או ברשת האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.5.   ההשתתפות בתחרות כפופה לתנאי תקנון זה.

1.6.   ניתן יהיה לעיין בתקנון זה במשרדי החברה.

1.7.   החברה אשר הינה עורכת התחרות תהיה רשאית להפסיק את התחרות ו/או חלק ממנה ו/או לקצרה ו/או להאריכה ו/או להוסיף פרסים ו/או לשנות פרסים ו/או לערוך בעניינה כל שינוי, לרבות  תוכן, נהלים, תאריכי הזכייה, פרסים וזכיות, צורת החלוקה של הפרס וגודלו ו/או של הזכיות ובלבד שתעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף בכל עת, בכפוף להוראות הדין.

1.8.   השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה. השימוש בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, וכן ההיפך.

1.9.   מדובר בתחרות ולא בהגרלה והכללים הנוגעים להגרלות והמפורסמים על ידי משרד האוצר אינם חלים על תחרות זו.

2.     הגדרות

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתקנון זה, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

2.1.   "החברה" או "עורכת התחרות"– פרומול ניהול של נצרת בע"מ ח.פ: 514190388, מרח'  הגלבוע 1 נוף הגליל.

2.2.   "הפרס" – שובר קנייה ע"ס 400 ש"ח בחנות "פרפיומרי" – במתחם מול הרים- נוף הגליל. מימוש השובר בכפוף לתנאים המנויים בסעיף 3 להלן. פרס אחד יחולק לזוכה בתחרות בעמוד האינסטגרם של החברה, הכל בכפוף לתנאי התחרות וכמפורט בתקנון זה.

2.3.   "התחרות" – תחרות נושאת פרסים – מתייגים וזוכים "גיפט קארד מתנה ע"ס 400₪"  בחנות "פרפיומרי" – מתחם מול הרים ", שנערכת על ידי החברה בכל אחת מהרשתות החברתיות, ואשר תקנון זה חל עליה.

2.4.   "המתחם" – מתחם קניות "מול הרים" המצוי ברח' מרח'  הגלבוע 1 נוף הגליל.

2.5.   "משתתף" או "משתתף בתחרות" – משתתף בתחרות הוא העומד בתנאי השתתפות המנויים בסעיף 3 שלהלן והינו תושב ישראל שגילו עולה על 18 שנה, ואשר עמד בתנאי התחרות כפי שפורטו בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של המתחם ועמד בכל תנאי תקנון זה.

2.6.   "תקופת התחרות" – התחרות תיערך בין התאריכים 22.5.22 ועד ליום 7.6.22.

2.7.   "מועד פרסום תוצאות הזכייה"  פרסום תוצאות הזכייה בתחרות יהיו בהתאם לתנאים המנויים בסעיף 4 להלן.

3.     אופן ההשתתפות בתחרות והזכאים להשתתף בתחרות

3.2.   התחרות מיועד לציבור הרחב. זכאי להשתתף בתחרות כל יחיד אשר גילו מעל 18 שנים בתחילת תקופת תקופת התחברות, בעל פרופיל חוקי על פי כללי האינסטגרם.

3.3.   לעניין תחרות בעמוד האינסטגרם: (1) משתתף אשר עוקב אחר עמוד המתחם באינסטגרם (_____mol harim______), (2) שיתף ב"סטורי" את פוסט התחרות שיעלה בעמוד הרשמי של המתחם באינסטגרם, (3) יתייג את עמוד המתחם ב"סטורי" (4) הגיב לפוסט התחרות – בתיוג כמה שיותר חברים. 

3.4.   משתתף בתחרות אשר לא ימלא אחר כל ההוראות של אופן ההשתתפות בתחרות כאמור בתקנון זה או ימלא אותם באופן חלקי, או ימלא אותם לאחר תום תקופת התחרות לא יוכל להשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרס במסגרתה.

3.5.   כל משתתף רשאי להשתתף בתחרות אחת בלבד במהלך תקופת התחרות. חל איסור להשתתף בתחרות ממספר חשבונות שבבעלות אותו משתתף. מי אשר יימצא שנכנס לתחרות ממספר חשבונות שבבעלותו, השתתפותו תיפסל, והוא לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.

3.6.   אין בעצם השתתפות משתתף בתחרות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.

 

4.     הזוכה בתחרות ומימוש הפרס

4.1.   מבין המשתתפים בתחרות, יבחר בעל התגובה לפוסט החברה עם מספר הרב ביותר של תיוגים  והוא יבחר להיות הזוכה.

4.2.   תוצאות הזכייה ישלחו לזוכה באמצעות פנייה בהודעה בפייסבוק ו/או באינסטגרם (לפי העניין) 14 ימים לאחר סיום תקופת התחרות ו/או בסמוך לכך. באחריות הזוכה לאפשר לעורכת התחרות לשלוח את ההודעה. לאחר קבלת הודעת הזכייה, על הזוכה להשיב להודעה ובכך לאשר אותה וזאת בתוך 24 שעות משליחת ההודעה. ככל שלא יאשר הזוכה את ההודעה בתוך הזמן האמור, רשאית עורכת התחרות לבחור זוכה חלופי במקומו של הזוכה המקורי ולזוכה המקורי לא תהיה כל תלונה ו/או טענה בהקשר לכך. 

4.3.   בכפוף לאמור לעיל, משתתף אשר יוכרז כזוכה בתחרות יידרש להגיע באופן עצמאי להנהלת החברה בכתובת _______הגלבוע 1_________ או לכל מקום אחר כפי שתודיע לו עורכת התחרות – וזאת על מנת לאסוף את הפרס  במועד שייקבע על ידי החברה בתיאום עם הזוכה (להלן: "מועד איסוף הפרס").

4.4.   הפרס ניתן יהיה למימוש בחנות פרפיומרי במתחם מול הרים בלבד.

4.5.   הזוכה יידרש לחתום על אישור קבלת הפרס בעת קבלתו ולהצהיר על עמידתו בתנאי תקנון, כתנאי לקבלת הפרס, בנוסח שייקבע על ידי עורכת התחרות. 

4.6.   ניתן לממש את הפרס עד ליום _____8.8.22_____ בהצגת השובר בחנות פרפיומרי מול הרים בלבד.

4.7.   אין כפל מבצעים. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הפרס יינתן לזוכה בלבד ואינו ניתן להעברה בכל דרך ואופן שהוא ו/או להמחאה ו/או לשעבוד ו/או להחלפה ו/או להמרה בכסף ו/או בשווה כסף ו/או בפרס אחר.

4.8.   כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום התחרות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף בתחרות ו/או כל עניין אחר הנובע מהתחרות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות כפי שיהיה מעת לעת. במידה וזכה המשתתף בתחרות בפרס, הוא מאשר לחברה ו/או מי מטעמה לפרסם את שמו וכן את תמונת- המופיעים בפרופיל הרשות החברתיו, על פי שיקול דעתה, ואין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לפרסום כאמור.

4.9.   כל החומרים שיופקו בקשר עם מימוש הפרס והתחרות הינם בבעלות עורכת התחרות בלבד והיא רשאית להשתמש בהם.

4.10.   עורכת התחרות תהיה רשאית לצלם את מימוש הזכייה או את קבלת הפרס ו/או את הזוכה ולהקרינם ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת.

4.11.   תוצאות הזכייה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

4.12.   כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יהיו באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד. 

5.     פסילת משתתף בתחרות

5.1.   לעורכת התחרות הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בתחרות וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו ו/או פסילת זכייתו במידה וזכה. לעורכת התחרות הזכות המלאה לאמת כל פרט שניתן לה על ידי משתתף בקשר לתחרות.

5.2.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי החברה תהא רשאית לבטל קבלת הפרס, אף בהתקיים אחד או יותר מהתנאים כדלקמן:

5.2.1.   קיים, להנחת דעת החברה, חשד לזיוף ו/או עבירה ו/או מעשה שאינו כדין.

5.2.2.   המשתתף השיג זכאותו לזכיה ו/או השתתף בתחרות בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות הדין.

5.2.3.    במידה ולא עמד משתתף בתחרות בהוראות תקנון זה.

5.2.4.   משתתף בתחרות אשר נמנע מלאסוף הפרס במהלך התקופה הקבועה בסעיף 4 לעיל.

6.     תקופת התחרות

6.1.   החל מיום 22.5.22 ועד ליום 7.6.22 (להלן: "תקופת התחרות"), תערך באתר הפייסבוק של המתחם ובאתר האינסטגרם של המתחם תחרות העונה לשם "מתייגים וזוכים "גיפט קארד מתנה ע"ס 400 ₪"  בחנות "פרפיומרי" – מתחם מול הרים".

6.2.   עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות ו/או לבטל את התחרות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה ובהתאם להוראות הדין ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

7.     הוראות כלליות

7.1.   מימוש הפרס הינו באחריות המשתתפים בתחרות בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שייגרם למשתתפים בתחרות כתוצאה מאובדן הפרס ו/או כתוצאה מהשתתפותם בתחרות, ולא תעמוד להם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה  ו/או מי מטעמה בגין כך.

7.2.   לא ישתתפו בתחרות עורכת התחרות מנהליה, עובדיה ובני משפחותיהם"בן משפחה"-  לענין זה פירושו, בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

7.3.   המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/ ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לפרס ו/או למימושו ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לתחרות. 

7.4.   יובהר, כי רישומי החברה ו/או מי מטעמה בדבר רישום לתחרות הינם הראיה הבלעדית והמכרעת לקבלתם על ידי החברה.

7.5.   עורכת התחרות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבלת הפרס.

7.6.   אם במשך תקופת התחרות, כתוצאה מכוח עליון (פיגוע, מלחמה, נזקי טבע, שביתה, השבתה, סגר וכיו"ב), לרבות עקב מגיפה כולל מגיפת הקורונה, לא ניתן יהא לממש או לבצע את התחרות או הפרס, רשאית החברה לדחות את מימוש או ביצוע התחרות או הפרס למועד אחר, או לחלופין לבטלו.

7.7.   עורכת התחרות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בתחרות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד.

7.8.   מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את עורכת התחרות, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב עורכת התחרות ו/או כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו לעורכת התחרות עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם התחרות.

7.9.   משתתף בתחרות, לפי העניין, יישא על חשבונו בכל הוצאה אחרת, אשר אינה חלה במפורש על החברה על פי הוראות תקנון זה.

7.10.   לא תשמע כל טענה מצד הזוכה בגין פרס שאבד, נגנב, או יצא מרשות הזוכה ללא הרשאתו והאחריות לשמירה על הפרס וכן למימושו חלה על הזוכה בלבד. מובהר, כי עורכת התחרות לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם תחרות זו ו/או הפרס המוצע במסגרתה.

7.11.   ההשתתפות בתחרות על כל שלביה היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת התחרות לא תישא באחריות לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר, ישיר או עקיף, לרבות נזק פיסי, נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן ועוגמת נפש, אשר נגרם ו/או ייגרם למשתתף ו/או לזוכה עקב ו/או בקשר עם השתתפותו בתחרות ו/או עם הזכייה ו/או בקשר עם הפרס.

7.12.   עורכת התחרות, לרבות עובדיה, יועציה, מי שפועל מטעמה, לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שיגרמו בקשר עם הזכייה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהיו המנויים בסעיף זה אחראים על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו/או טעות כאמור.

7.13.   עורכת התחרות שומרת על זכותה לעדכן את התקנון מעת לעת ו/או לשנות כל הוראה מהוראות התקנון בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורכת התחרות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת או קיצורה של תקופת התחרות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

7.14.   כל הלקוחות המשתתפים בתחרות ייראו כמי שנתנו את הסכמתם לתנאי תקנון זה, וזאת כתנאי יסודי לזכאותם להשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרסים.

7.15.   כל מחלוקת בקשר לתחרות זו תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה בלבד.

I:\commitdocs\1851\00001\0087\G491186-V001.docx

תקנון – ״עוקבים וזוכים באייפון 12 מתנה באינסטגרם מול הרים.

 

1.     מבוא

1.1.   פרומול ניהול של נצרת בע"מ ח.פ: 514190388, מרח'  ____הגלבוע 1 ________ (להלן:  "החברה"), תחרות נושאת פרסים " אייפון 12 מתנה – עוקבים וזוכים מול הרים התחרות תתקיים בעמוד האינסטגרם של המתחם שכתובתו mol. (להלן: "הרשתות החברתיות") ובכפוף לתנאי תקנון זה.

1.2.   המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.3.   כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לצורך הנוחיות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו של תקנון זה או תניה מתניותיו.

1.4.   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות, אך מבלי לגרוע, פרסומים באמצעי התקשורת ו/או ברשת האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.5.   ההשתתפות בתחרות כפופה לתנאי תקנון זה.

1.6.   ניתן יהיה לעיין בתקנון זה במשרדי החברה.

1.7.   החברה אשר הינה עורכת התחרות תהיה רשאית להפסיק את התחרות ו/או חלק ממנה ו/או לקצרה ו/או להאריכה ו/או להוסיף פרסים ו/או לשנות פרסים ו/או לערוך בעניינה כל שינוי, לרבות  תוכן, נהלים, תאריכי הזכייה, פרסים וזכיות, צורת החלוקה של הפרס וגודלו ו/או של הזכיות ובלבד שתעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף בכל עת, בכפוף להוראות הדין.

1.8.   השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה. השימוש בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, וכן ההיפך.

1.9.   מדובר בתחרות ולא בהגרלה והכללים הנוגעים להגרלות והמפורסמים על ידי משרד האוצר אינם חלים על תחרות זו.

2.     הגדרות

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתקנון זה, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

2.1.   "החברה" או "עורכת התחרות"– פרומול ניהול של נצרת בע"מ ח.פ: 514190388, מרח'  הגלבוע 1 נוף הגליל.

2.2.   "הפרס" – מכשיר אייפון , לזוכה אחד. א12 מימוש ה״פרס״ בכפוף לתנאים המנויים בסעיף 3 להלן. פרס אחד יחולק לזוכה בתחרות בעמוד האינסטגרם של החברה, הכל בכפוף לתנאי התחרות וכמפורט בתקנון זה.

2.3.   "התחרות" – תחרות נושאת פרסים – מכשיר אייפון , לזוכה אחד, שנערכת על ידי החברה בכל אחת מהרשתות החברתיות, ואשר תקנון זה חל עליה.

2.4.   "המתחם" – מתחם קניות "מול הרים" המצוי ברח' מרח'  הגלבוע 1 נוף הגליל.

2.5.   "משתתף" או "משתתף בתחרות" – משתתף בתחרות הוא העומד בתנאי השתתפות המנויים בסעיף 3 שלהלן והינו תושב ישראל שגילו עולה על 18 שנה, ואשר עמד בתנאי התחרות כפי שפורטו בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של המתחם ועמד בכל תנאי תקנון זה.

2.6.   "תקופת התחרות" – התחרות תיערך בין התאריכים : 1.6.22 – 20.7.22

2.7.   "מועד פרסום תוצאות הזכייה" 21.7.22 בדף האינסטגרם של החברה פרסום תוצאות הזכייה בתחרות יהיו בהתאם לתנאים המנויים בסעיף 4 להלן.

3.     אופן ההשתתפות בתחרות והזכאים להשתתף בתחרות

3.1.   התחרות מיועד לציבור הרחב. זכאי להשתתף בתחרות כל יחיד אשר גילו מעל 18 שנים בתחילת תקופת תקופת התחברות, בעל פרופיל חוקי על פי כללי הפייסבוק ו/או האינסטגרם לפי העניין.

3.2.   לעניין תחרות בעמוד האינסטגרם: (1) משתתף אשר עוקב אחר עמוד המתחם באינסטגרם (_____mol harim______), (2) שיתף ב"סטורי" את פוסט התחרות שיעלה בעמוד הרשמי של המתחם באינסטגרם, (3) יתייג את עמוד המתחם ב"סטורי" (4) הגיב לפוסט התחרות – בתיוג 3 חברים, תוספת לבחירה : לכתוב בתגובה מהי החנות/מסעדה האהובה במול הרים.

3.3.   משתתף בתחרות אשר לא ימלא אחר כל ההוראות של אופן ההשתתפות בתחרות כאמור בתקנון זה או ימלא אותם באופן חלקי, או ימלא אותם לאחר תום תקופת התחרות לא יוכל להשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרס במסגרתה.

3.4.   כל משתתף רשאי להשתתף בתחרות אחת בלבד במהלך תקופת התחרות. חל איסור להשתתף בתחרות ממספר חשבונות שבבעלות אותו משתתף. מי אשר יימצא שנכנס לתחרות ממספר חשבונות שבבעלותו, השתתפותו תיפסל, והוא לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.

3.5.   אין בעצם השתתפות משתתף בתחרות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.

4.     הזוכה בתחרות ומימוש הפרס

4.1.   מבין המשתתפים בתחרות, יבחר בעל התגובה לפוסט שעמד בכל התנאים בסעיף 3.2 אקראית.

4.2.   תוצאות הזכייה ישלחו לזוכה באמצעות פנייה בהודעה באינסטגרם (לפי העניין) 14 ימים לאחר סיום תקופת התחרות ו/או בסמוך לכך. באחריות הזוכה לאפשר לעורכת התחרות לשלוח את ההודעה. לאחר קבלת הודעת הזכייה, על הזוכה להשיב להודעה ובכך לאשר אותה וזאת בתוך 24 שעות משליחת ההודעה. ככל שלא יאשר הזוכה את ההודעה בתוך הזמן האמור, רשאית עורכת התחרות לבחור זוכה חלופי במקומו של הזוכה המקורי ולזוכה המקורי לא תהיה כל תלונה ו/או טענה בהקשר לכך. 

4.3.   בכפוף לאמור לעיל, משתתף אשר יוכרז כזוכה בתחרות יידרש להגיע באופן עצמאי להנהלת החברה בכתובת _______הגלבוע 1_________ או לכל מקום אחר כפי שתודיע לו עורכת התחרות – וזאת על מנת לאסוף את הפרס  במועד שייקבע על ידי החברה בתיאום עם הזוכה (להלן: "מועד איסוף הפרס").

4.4.   הפרס הינו באחריות הזוכה בלבד, יגיע סגור בקופסה ואין על החברה כל אחריות על טיבו,או אחריות בהמשך, הפרס הינו על אחריות הזוכה בלבד ולא יבואו בטענות כל שהן על טיב או איכות המוצר, שכן נרכש מהחברה חיצונית.

4.5.   הזוכה יידרש לחתום על אישור קבלת הפרס בעת קבלתו ולהצהיר על עמידתו בתנאי תקנון, כתנאי לקבלת הפרס, בנוסח שייקבע על ידי עורכת התחרות. 

4.6.   ניתן לממש את הפרס עד ליום _____1.8.22_____ באיסוף עצמאי לאחר תיאום מול מנהלת השיווק של המתחם.

4.7.   אין כפל מבצעים. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הפרס יינתן לזוכה בלבד ואינו ניתן להעברה בכל דרך ואופן שהוא ו/או להמחאה ו/או לשעבוד ו/או להחלפה ו/או להמרה בכסף ו/או בשווה כסף ו/או בפרס אחר.

4.8.   כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום התחרות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף בתחרות ו/או כל עניין אחר הנובע מהתחרות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות כפי שיהיה מעת לעת. במידה וזכה המשתתף בתחרות בפרס, הוא מאשר לחברה ו/או מי מטעמה לפרסם את שמו וכן את תמונת- המופיעים בפרופיל הרשות החברתיו, על פי שיקול דעתה, ואין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לפרסום כאמור.

4.9.   כל החומרים שיופקו בקשר עם מימוש הפרס והתחרות הינם בבעלות עורכת התחרות בלבד והיא רשאית להשתמש בהם.

4.10.   עורכת התחרות תהיה רשאית לצלם את מימוש הזכייה או את קבלת הפרס ו/או את הזוכה ולהקרינם ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת.

4.11.   תוצאות הזכייה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

4.12.   כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יהיו באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד. 

5.     פסילת משתתף בתחרות

5.1.   לעורכת התחרות הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בתחרות וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו ו/או פסילת זכייתו במידה וזכה. לעורכת התחרות הזכות המלאה לאמת כל פרט שניתן לה על ידי משתתף בקשר לתחרות.

5.2.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי החברה תהא רשאית לבטל קבלת הפרס, אף בהתקיים אחד או יותר מהתנאים כדלקמן:

5.2.1.   קיים, להנחת דעת החברה, חשד לזיוף ו/או עבירה ו/או מעשה שאינו כדין.

5.2.2.   המשתתף השיג זכאותו לזכיה ו/או השתתף בתחרות בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות הדין.

5.2.3.    במידה ולא עמד משתתף בתחרות בהוראות תקנון זה.

5.2.4.   משתתף בתחרות אשר נמנע מלאסוף הפרס במהלך התקופה הקבועה בסעיף 4 לעיל.

6.     תקופת התחרות

6.1.   החל מיום תאריכי התחרות : 1.6.22 – 20.7.22 (להלן: "תקופת התחרות"), תערך באתר האינסטגרם של המתחם תחרות העונה לשם "עוקבים וזוכים באייפון 12 מתנה"  בדף האינסטגרם של מול הרים נוף הגליל.

6.2.   עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות ו/או לבטל את התחרות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה ובהתאם להוראות הדין ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

7.     הוראות כלליות

7.1.   מימוש הפרס הינו באחריות המשתתפים בתחרות בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שייגרם למשתתפים בתחרות כתוצאה מאובדן הפרס ו/או כתוצאה מהשתתפותם בתחרות, ולא תעמוד להם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה  ו/או מי מטעמה בגין כך.

7.2.   לא ישתתפו בתחרות עורכת התחרות מנהליה, עובדיה ובני משפחותיהם"בן משפחה"-  לענין זה פירושו, בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

7.3.   המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/ ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לפרס ו/או למימושו ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לתחרות. 

7.4.   יובהר, כי רישומי החברה ו/או מי מטעמה בדבר רישום לתחרות הינם הראיה הבלעדית והמכרעת לקבלתם על ידי החברה.

7.5.   עורכת התחרות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבלת הפרס.

7.6.   אם במשך תקופת התחרות, כתוצאה מכוח עליון (פיגוע, מלחמה, נזקי טבע, שביתה, השבתה, סגר וכיו"ב), לרבות עקב מגיפה כולל מגיפת הקורונה, לא ניתן יהא לממש או לבצע את התחרות או הפרס, רשאית החברה לדחות את מימוש או ביצוע התחרות או הפרס למועד אחר, או לחלופין לבטלו.

7.7.   עורכת התחרות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בתחרות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד.

7.8.   מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את עורכת התחרות, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב עורכת התחרות ו/או כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו לעורכת התחרות עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם התחרות.

7.9.   משתתף בתחרות, לפי העניין, יישא על חשבונו בכל הוצאה אחרת, אשר אינה חלה במפורש על החברה על פי הוראות תקנון זה.

7.10.   לא תשמע כל טענה מצד הזוכה בגין פרס שאבד, נגנב, או יצא מרשות הזוכה ללא הרשאתו והאחריות לשמירה על הפרס וכן למימושו חלה על הזוכה בלבד. מובהר, כי עורכת התחרות לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם תחרות זו ו/או הפרס המוצע במסגרתה.

7.11.   ההשתתפות בתחרות על כל שלביה היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת התחרות לא תישא באחריות לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר, ישיר או עקיף, לרבות נזק פיסי, נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן ועוגמת נפש, אשר נגרם ו/או ייגרם למשתתף ו/או לזוכה עקב ו/או בקשר עם השתתפותו בתחרות ו/או עם הזכייה ו/או בקשר עם הפרס.

7.12.   עורכת התחרות, לרבות עובדיה, יועציה, מי שפועל מטעמה, לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שיגרמו בקשר עם הזכייה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהיו המנויים בסעיף זה אחראים על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו/או טעות כאמור.

7.13.   עורכת התחרות שומרת על זכותה לעדכן את התקנון מעת לעת ו/או לשנות כל הוראה מהוראות התקנון בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורכת התחרות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת או קיצורה של תקופת התחרות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

7.14.   כל הלקוחות המשתתפים בתחרות ייראו כמי שנתנו את הסכמתם לתנאי תקנון זה, וזאת כתנאי יסודי לזכאותם להשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרסים.

7.15.   כל מחלוקת בקשר לתחרות זו תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה בלבד.