חנויות ומסעדות

מבצעי החודש במול הרים​​

בואו לקבל שובר ע״ס 100 ש״ח לקניות בחנות luxurystore

במתחם מול הרים!
קונים ב-250 ש״ח ומעלה בחנויות מתחם מול הרים(מלבד מחסני השוק) ומקבלים את השובר!
תאריכי המבצע: 11-29.2.24 או עד גמר המלאי!

*שובר אחד ללקוח

*ללא כפל מבצעים, לא יתקבל עודף/זיכוי בעבור השובר.

*ט.ל.ח

*מול הרים רשאים לסיים מבצע זה בכל עת או עד גמר המלאי.

*תקנון יופיע בחנות לאקשורי סטור ואתר החברה. 

תקנון –

מבצע שובר 100 שקלים במתנה לחנות לאקושרי סטור בקנייה במתחם מול הרים ב-250 ש״ח ומעלה  (מלבד מחסני השוק)  – מתחם מול הרים- פבואר 2024  

 

1.     מבוא

1.1.    המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2.   כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לצורך הנוחיות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו של תקנון זה או תניה מתניותיו.

1.3.   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות, אך מבלי לגרוע, פרסומים באמצעי התקשורת ו/או ברשת האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.4.   ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט של החברה ובמשרדי החברה במהלך תקופת המבצע.

1.5.   החברה אשר הינה עורכת המבצע תהיה רשאית להפסיק את מבצע ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בעניינה כל שינוי, בכל עת, בכפוף להוראות הדין.

1.6.   השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה. השימוש בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, וכן ההיפך.

2.     הגדרות

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתקנון זה, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

2.1.   "החברה" או "עורכת המבצע"– מול הרים בע"מ ח.פ: 514190388, מרח'  __הגלבוע 1 נוף הגליל.

2.2.   "המבצע", שנערך על ידי החברה באמצעות שוברים לתשלום , ואשר תקנון זה הוא תקנונו.

2.3.   "המתחם" – מתחם קניות "מול הרים" המצוי ברח' הגלבוע 1 נוף הגליל.

2.4.   "משתתף במבצע" – זכאים להשתתף במבצע משתתפים, אשר יבצעו במהלך תקופת המבצע רכישה חד פעמית בשווי כולל של 250 ₪ ומעלה באחת מחנויות המתחם  (יובהר, מלבד חנות "מחסני השוק").

2.5.   "אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של החברה בכתובת http://www.mall-harim.co.il.

2.6.   "תקופת המבצע" – החל מיום ­­­­ ועד ליום 11.2.24           – 29.2.24 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם.

3.     ההשתתפות במבצע

3.1.   כל משתתף במבצע שובר לתשלום אשר מקנה זכאות  לשובר על סך -100 ש״ח לחנות לאקשורי סטור שנמצאת בשדרת החנויות החדשה, בבניין מול הרים החדש. 

לא יתקבל עודף או זיכוי בעבור שובר זה, ללא כפל מבצעים, שובר אחד ללקוח בהצגת השובר+קבלה. 

3.2.   הכרטיס הינו אישי, כל אדם רשאי להשתתף במבצע פעם אחת בלבד במהלך תקופת המבצע, ולקבל כרטיס שובר אחד בלבד , ללא תלות בכמות הרכישות שלו במהלך תקופת המבצע ו/או בשווי הרכישה.

3.3.   ניתן לממש את הפרס עד ליום 29.2.24 בהצגת השובר  בחנות הרשומה בשובר המבצע- לאקשורי סטור, לפי העניין.

3.4.   אין כפל מבצעים וכן לא ניתן להחליף ו/או לשנות ו/או להמיר בכסף או בשווה כסף את שובר המבצע, ולא תעמוד טענה ו/או דרישה כלשהי לגבי האמור לעיל.

3.5.   חלוקת השוברים תיעשה במהלך תקופת המבצע ו/או עד גמר המלאי, על פי המוקדם.

3.6.   בהשתתפות ב״מבצע״  מקבל על עצמו המשתתף במבצע את תנאי תקנון זה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

3.7.   המשתתף במבצע מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר בזה כי הוא פוטר את החברה ו\או מי מטעמם מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם המבצע בלא יוצא מן הכלל.

3.8.    

4.     פסילת משתתף במבצע

4.1.   החברה תהא רשאית לבטל קבלת המוצר, וזאת בהתקיים אחד או יותר מהתנאים כדלקמן:

4.1.1.   קיים, להנחת דעת החברה ו/או המפקח על המבצע, חשד לזיוף ו/או עבירה ו/או מעשה שאינו כדין.

4.1.2.   המשתתף השיג זכאותו לזכיה ו/או השתתף במבצע בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות הדין.

4.1.3.    במידה ולא עמד משתתף במבצע בהוראות תקנון זה.

4.1.4.   המפקח על המבצע קבע כי קיימת סיבה מהותית לאי מתן הזכיה למשתתף.

4.1.5.    משתתף במבצע אשר נמנע מלאסוף הפרס במהלך התקופה הקבועה בסעיף 3 לעיל.

 

 

 

5.     הוראות כלליות

5.1.   מימוש השובר  הינו באחריות השמתתפים במבצע בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שייגרם למשתתפים במבצע כתוצאה מאובדן השובר ו/או כתוצאה מהשתתפותם במבצע, ולא תעמוד להם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין כך.

5.2.   לא ישתתפו במבצע עורכת המבצע, עוזר לעורכת המבצע (לרבות יועץ, בית דפוס המדפיס את קופון המבצע ו/או שוברי השתתפות, כלל החנויות והעסקים במרכז המסחרי), מפקח המבצע, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם"בן משפחה"-  לענין זה פירושו, בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

5.3.   כל משתתף במבצע פוטר את החברה ואת המפקח מכל טענה או תביעה בכל הקשור להגרלה, להוציא את התחייבות החברה למסור את הפרסים לזוכים אשר זכאים לכך.

5.4.   יובהר, כי רישומי החברה ו/או מי מטעמה בדבר רישום למבצע הינם הראיה הבלעדית והמכרעת לקבלתם על ידי החברה.

5.5.   אם במשך תקופת המבצע, כתוצאה מכוח עליון (פיגוע, מלחמה, נזקי טבע, שביתה, השבתה, סגר וכיו"ב), לרבות עקב מגיפה כולל מגיפת הקורונה, לא ניתן יהא לממש או לבצע את המבצע, רשאית החברה לדחות את מימוש או ביצוע המבצע למועד אחר, או לחלופין לבטלו.

5.6.   משתתף במבצע, לפי העניין, יישא על חשבונו בכל הוצאה אחרת, אשר אינה חלה במפורש על החברה על פי הוראות תקנון זה.

5.7.      כל הלקוחות המשתתפים במבצע ייראו כמי שנתנו את הסכמתם לתנאי תקנון זה, וזאת כתנאי יסודי לזכאותם להשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרסים.

5.8.      כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה בלבד.

 

דילוג לתוכן