חנויות ומסעדות

תקנון האתר

 

1.     אתר ___moll-harim__ ("האתר") המופעל ע"י חברת ______מול הרים ניהול 770 בע״מ______ ("מול הרים" או "החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת ו/או אספקת קופוני מבצע ("המוצר"). 

2.     התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד.

3.     השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.  

4.     שירותי החברה יינתנו בהתאם לפרק "תנאים מיוחדים" המצ"ב להסכם זה להלן, אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

5.     ­­­­מול הרים  מתחייבת לספק ללקוח את המוצר בהסתמכו על המידע המוצג באתר והכל בכפוף לאמור בתנאים המיוחדים להלן.

6.     האתר מכיל מידע, תמונות ,חומרים ועיצובים שונים.  כל התמונות המוצגות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר כפי שהוצג באתר לבין מראהו הממשי.

7.      המידע עלול להתעדכן מעת לעת וייתכנו הבדלים בין המופיע באתר לבין הקיים באתר.

8.     מול הרים רשאית להשעות או להקפיא את מתן השירותים ללקוח במידה והלקוח הפר אחד או יותר מתנאי הסכם זה ללא כל הודעה מוקדמת.

9.     למול הרים הזכות לבצע שינויים במחירים ו/או במוצר ו/או במבצעים הניתנים באתר ובכלל בכל עת.

10.  אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. 

11.  אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי. 

12.  הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין הצופים באתר ובתכניו. 

13.  אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת. 

14.  בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

תנאים מיוחדים

15.  במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור ו/או מכל סיבה אחרת, תהיה החברה רשאית, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או טעות ו/או מכל סיבה אחרת כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו לו עקב פעולות כאמור.

16.  החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין קיצור תקופת המבצעים או שינוים, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במבצע זו ו/או בעת מימוש השובר למתנה, ו/או בקשר למתנה לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן, עגמת נפש, וכיוצ”ב, וכן כתוצאה מהחלטה ו/או פעולה אשר יעשה לקוח על סמך השתתפותו במבצע.

17.  הלקוח מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהא לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, במבצעים באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע המבצעים, לאופן בדיקת וקביעת הזוכים ו/או תנאי ההשתתפות, לאופן קבלת ומימוש הפרס ו/או המוצר, ולנותני השירותים הקשורים בכך.

18.  כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. 

19.  הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד. 

20.  הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. 

21.  החברה ו/או מי מטעמה, שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת, ו/או לשנות כל הוראה מהוראות התקנון בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך מעבר לפרסום נוסח עדכני באתר האינטרנט.

22.  על התקנון יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית תינתן לבית המשפט בחיפה ו/או נצרת בלבד.

23.  יובהר כי האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת הינה על הלקוח.

24.  אין כפל מבצעים אלא אם נאמר במפורשות אחרת.

אבטחת מידע ופרטיות

25.  החברה ו/או מי מטעמה הפועלים בשמה, רשאיות להשתמש במידע המופיע באתר ונשלח ו/או מפורסם ע"י הלקוח על מנת להביא ללקוח את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות אלא במסגרת האתר ותכניו.

26.  החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

27.  החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים ולקוחות האתר אלא על מנת לאפשר את המבצעים ו/או הרכישה באתר, ככל שזו תהיה אפשרית, בהתאם לכל דין.

28.  מובהר כי בכפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת מול הרים או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה: מול הרים 770 בע״מ. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. הלקוח יוכל להסיר בכל עת את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה של החברה בהתקשרו לטלפון:04-6263758. ידוע ללקוח כי באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" הוא מאשר בחתימתו את השתתפותו, את המבצעים ואת תנאי האתר ותקנונו.

29.  ט.ל.ח

דילוג לתוכן